آدم آتا بیلن دوشدی


آزادی:

-شیطانینگ قایسی اؤغلوُدیر

آدم آتا بیلن دوشدی؟!

حقینگ رسولی- پیغمبر

خیبردا نأچه اؤروُشدی؟!


مختومقلی:

-شیطانینگ خنَاس اؤغلوُدیر

آدم آتا بیلن دوشدی

خیبر داغیندا پیغمبر

چون یدی آیلاپ اؤروُشدی


آزادی:

حاضر ایه سی دُلدُلینگ

بیلر می سن، کیمدیر، بیلینگ!

قایسی گون قابیل هابیلینگ

اؤلدریپ، قانینی ایچدی؟!


مختومقلی:

-حاضر ایه سی دُلدُلینگ

مِلِک فرشته دیر بیلینگ!

شنبه گون قابیل هابیلینگ

اؤلدریپ، قانینی ایچدی


آزادی:

-نه دیر،قالقیپ، هوا اوُچدی

ناسیندن زمینه دوشدی؟

نیچه گونده نوحونگ کشتی

جُنوُد داغینا یتیشدی؟


مختومقلی:

دریا قالقیپ، هوا اوُچدی

کؤپوگیندن یره دوشدی

یتمیش گونده نوحونگ کشتی

جُنوُد داغینا یتیشدی


آزادی:

-روم شهرینینگ سرداری

نیرده سالدیرمیش کُلزاری؟

قایسی قلعه نینگ دیواری

محمدله معراج آشدی؟!


مختومقلی:

-شدَاد روُمونگ سرداری

شامدا سالدیرمیش کُلزاری

مُقدَس شهرینگ دیواری

محمدله معراج آشدیآزادی:

 -آزادی آیدادیر،یتمیش

نه دیر بوُ دنیانی توُتموُش؟

قایسی پیغمبر دیر یتمیش

نیرده قارداشینا دوُشدی؟!


مختومقلی:

-مختومقلی آیدار، یتمیش

اقلیمدیر دنیانی توُتموُش

یوسف پیغمبردیر یتمیش

مصرده قارداشی دوُشدی

تمامی حقوق نزد وبسایت مختومقلی فراغی محفوظ است.
طراحی،توسعه،اجرا: فخرالدین پرویزی